Обложка книги Die Aufsicht Uber Finanzkonglomerate (Schriftenreihe Der Bankrechtlichen Vereinigung , No 13)

Die Aufsicht Uber Finanzkonglomerate (Schriftenreihe Der Bankrechtlichen Vereinigung , No 13)

ISBN: 3110162598;
Издательство: Walter De Gruyter Inc