Обложка книги Тарчумаи маъниети Куръони Мукаддас. В 5-и томах. Том 5. Чилди 5. Священный Коран. Смыслы

Тарчумаи маъниети Куръони Мукаддас. В 5-и томах. Том 5. Чилди 5. Священный Коран. Смыслы

ISBN: 978-5-4236-0276-5;
Издательство: Диля
Страниц: 736

Муаллифи тарчумаи маъниёти асосии Куръони Мук,аддас ва тавзехот (тафсир) Шамил Аляутдинов, хатмкардаи Академиям байналхалк,ии исломй ва факултаи фикди исломии Донишгохи «Азхар» (Миср) мебошад. Солхои тахсил: аз 1992 то 1998. Бист сол инчониб ба омухтани касбии фикхи исломй машгул аст. Шамил Рифатович Аляутдинов мохи январи с. 1974 дар ш. Москва таваллуд шудааст. Аз с. 1991 дар Идораи линии мусулмонхои кисми Аврупоии Россия (ДУМЕР) кор мекунад, соли 2002 чонишини муфтии ДУМЕР оид ба масъалахои динй таъин шудааст, аз соли 2005 рохбари Шурой илмй-фикдии ДУМЕР мебошад. Аз соли 1997 то ба хол имом-хатиби Масчиди мемориалии Москва дар Поклонная гора мебошад. Муаллифи бештар аз 30 китоб, ки бо теъдоди умумии зиёда аз 500000 адад нашр шудаанд, баъзеи онхо серхонандатарин китобхо шуда, бо забонхои англисй, тоторй, чеченй ва точикй тарчума ва нашр гардидаанд. Инчунин муаллиф ва рохбари сайти www.umma.ru мебошад, ки дар Рунет сохиби истифодабарандагони сершумор аст. Бо розигии Офаридгор тамоми Куръон тарчума шудааст, аммо ин далели он нест, ки дар асари мазкур тамоми маъниёти он баён шудаанд - тащо оне, ки баъди бо асархои фундаменталии исломй кори бисёрсолаи дакикро гузаронидан ва замони хозираро тавассути даххо хазор саволхои одамон, ки ба онхо чавоб додан лозим шуд, тахдил намудан, муаллиф тавонист ба даст орад. Тафсири пешниходшуда мувофик,и шакли худ ягона аст, зеро аввалин бор сатрхои Китоби Мук.аддас мушобех бо вок,еияти хаёт, чамъияти муосир ва холати корхо гузаронида шудаанд. Инчунин тарчумаи маъниёти Куръони Мукаддас аввалин тарчумаи фикдии он ба забони русй мебошад. Тарчума, тахия ва тадвини тафсири Ш. Аляутдиновро ба забони точикй Аълочии матбуоти мхурии Точикистон Далери Рахматуллох ичро кардааст. Матни тафсири К,уръони Мук;аддас бори аввал бо забони оммафахму нихоят осонбаёни точикй оварда шудааст. Далери Рахматуллох инчунин якчанд китобхои дигари Ш. Аляутдиновро тарчума кардааст, ки аз шумораашон 4 чидди ин тафсир, «Оламхои гайб», «Занон ва Ислом», «Мардон ва Йслом», «Фикхи осонбаён» ва г. нашр шудаанд. Китоби мазкур дар чахорчубаи лоихаи «Исломи осонбаён барои хамагон» тарчума ва нашр шудааст. Масъулони нашр Б. Сафаров ва С. Мирзоев. На таджикском языке.

Похожие книги:

Скандально известный австрийский писатель Леопольд фон …

Шамиль Аляутдинов
Автор перевода основных смыслов Священного Корана и ком…
Книга — результат многолетней кропотливой работы с фунд
Книга - результат многолетней кропотливой работы с фунд
Книга - результат многолетней кропотливой работы с фунд
(Египет). Годы учебы: с 1992 по 1998-й. Шамиль Рифатови…
Книга – результат многолетней кропотливой работы с фунд
Книга - результат многолетней кропотливой работы с фунд

Хантер Стивен
В суровых афганских горах американские войска ведут охо…
В данную книгу вошли лишь 60 интервью Шамиля Аляутдинов…
Муаллифи тарчумаи маъниёти асосии К,уръони Мукаддас ва …