Обложка книги The Portable Coach:  A Do-It-Yourself Approach to Personal Coaching

The Portable Coach: A Do-It-Yourself Approach to Personal Coaching

ISBN: 1930252951;